Polityka prywtności

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony prywatności tj. zasady gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników („Użytkownicy”) korzystających ze strony internetowej www.engagedata.pl („Strona”).
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Strony w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jest ENGAGEDATA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Dąbrowiecka 8D, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 00000797500, posiadająca numer NIP: 7010938237, REGON: 384004115 kapitał zakładowy: 50.000,00 zł, adres email: biuro@engagedata.pl („Administrator”).
 3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników: adres e-mail

2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celach:

 1. umożliwienia Użytkownikom pozostawienia swoich danych osobowych w bazie Administratora, z wykorzystaniem aktywnych formularzy udostępnionych na Stronie, w celu otrzymywania przez Użytkowników informacji handlowych;
 2. prowadzenia marketingu usług świadczonych przez Administratora lub partnerów Administratora, w tym przede wszystkim realizacji dobrowolnej usługi dostarczania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz wykorzystania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne, w zakresie wynikającym z aktywnych formularzy do pozostawiania danych;
 3. zapewniania bezpieczeństwa usług świadczonych przez Administratora lub partnerów Administratora;
 4. dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikających z prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.

3. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie następujących przepisów:

 1. w zakresie realizacji celu wskazanego w punkcie 2.1., 2.2. Polityki Prywatności podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. w zakresie realizacji celu wskazanego w punkcie 2.3., 2.4. Polityki Prywatności podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

4. ZASADY GROMADZENIA, WYKORZYSTYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator zobowiązuje się do należytej ochrony danych osobowych Użytkowników zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z zachowaniem wymogów RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innych obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO;
 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem;
 3. dane osobowe Użytkowników nie będą przez Administratora udostępniane innym podmiotom ani osobom trzecim z wyjątkiem przypadków, gdy:
  1. Użytkownik wyrazi na to zgodę;
  2. jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub uzasadnionym żądaniem instytucji państwowych;
  3. jest to koniecznie z uwagi na dochodzenie należności oraz innych roszczeń przysługujących Administratorowi,
 4. dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystane jedynie do celów, w jakich zostały zgromadzone;
 5. dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

5. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  1. wglądu do dotyczących jego danych osobowych przechowywanych przez Administratora;
  2. żądania poprawiania danych osobowych, jeżeli uważa, że przechowywane przez Administratora dane osobowe są nieaktualne, niekompletne lub nieprawdziwe;
  3. żądania ograniczania przetwarzania danych osobowych;
  4. żądania usunięcia danych osobowych;
  5. zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
  6. żądania przeniesienia danych osobowych np. do innego administratora danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe;
  7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 2. Realizacji uprawnień, o których mowa w punkcie 5.1. powyżej Użytkownik może dokonać poprzez złożenie Administratorowi właściwego oświadczenia woli za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@engagedata.pl. Dodatkowo Administrator zapewnia kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą poczty elektronicznej na adres: iod@engagedata.pl
 3. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

6. MECHANIZM COOKIES

 1. Strona używa plików tekstowych zwanych Cookies.
 2. Cookies zapisywane są przez serwer na komputerze Użytkownika.
 3. W celu korzystania ze Strony konieczne jest zezwolenie na przechowywanie na komputerze Użytkownika Cookies. Brak zezwolenia może oznaczać brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu ze Strony
 4. Cookies nie zmieniają konfiguracji komputera Użytkownika, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakiegokolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika.
 5. Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze Strony.
 6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików Cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

7. DOSTĘP DO BAZY DANYCH OSÓB TRZECICH

Administrator może udostępnić dane osobowe Użytkowników podmiotom, które upoważnił lub którym powierzył przetwarzanie danych osobowych, tj.:

 1. partnerom, dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi świadczenie usług;
 2. pracownikom;
 3. współpracownikom;
 4. dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzona działalnością gospodarczą.

8. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w zakresie wynikającym z zaznaczonych przez Użytkownika aktywnych formularzy następować będzie do momentu cofnięcia przez Użytkownika zgody. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego realizowania usług przez Administratora a także przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych przysługujących Administratorowi względem Użytkownika (nie dłużej niż 6 lat).

9. KONTAKT

 1. drogą mailową na adres: biuro@engagedata.pl
 2. z Inspektorem Ochrony Danych mailowo na adres: iod@engagedata.pl
 3. korespondencyjnie na adres: ul. Niekłańska 35 lok.1, 03-924 Warszawa (z dopiskiem „ochrona danych osobowych”).

10. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane na Stronie. O planowanej zmianie oraz terminie jej wejścia w życie Administrator poinformuje Użytkownika za pośrednictwem Strony.
 2. Użytkownika korzystającego ze Strony obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.
 3. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji. Data: 31.12.2019

Odpowiemy
na Twoje
pytania

EngageData Sp. z o.o.

biuro@engagedata.pl
ul. Dąbrowiecka 8D
03-932 Warszawa

NIP: 7010938237
KRS 797500

Dziękujemy za wysłanie wiadomości!

Cookie